Vores GDPR-konsulent hjælper dig med at få styr på persondataforordningen

gdpr-konsulent

Hos Regnskab & Administration har vi vores egen certificerede DPO (Data Protection Officer = GDPR-konsulent), der kan give dig den nødvendige sparring indenfor persondataforordningen for at sikre, at også din virksomhed  overholder reglerne i persondataforordningen.

Persondataforordningen – Betyder det noget for mig?

Ja, alle er omfattet af forordningen, men er det alene personlige eller familiemæssige aktiviteter du har personoplysninger om, så er du undtaget. Oplysninger om eksempelvis kunder, leverandører, netværkskollegaer, medarbejdere er alle omfattet af forordningen.

Hvad er personoplysninger?

Persondataforordningen (GDPR) definerer det sådan her: “Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet”.

Det er værd at bemærke, at det er oplysninger om kontaktpersoner ved kunder, leverandører etc. det handler om (fysiske personer). Det er ikke virksomhedsoplysningerne.

 

Kontakt os for et møde

 

Særlige kategorier af personoplysninger

Persondataforordningen opererer endvidere med særlige kategorier af personoplysninger, der dækker race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Eksempelvis indikerer et fagforeningskontingent trukket over lønnen et fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og er omfattet af denne kategori af personoplysninger.

Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser

Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, må kun foretages under kontrol af en offentlig myndighed, eller hvis behandling har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som giver passende garantier for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Ethvert omfattende register over straffedomme må kun føres under kontrol af en offentlig myndighed.

Indhentelse af børneattester omfatter personoplysninger i denne kategori, og det vil efterfølgende være en vurderingssag, om registreret er omfattende eller ej.

top